Hakkımızda

Hakkımızda

VAKFIN AMACI

Muş ve İlçelerinin içinde ve dışındaki Muş’luların tanışması kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek. Muş’un dışındaki Muş’luların Muş ili,ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muş’luların madden ve manen geliştirmektir.

Muş ve ilçelerinin nüfusa kayıtlı olanların veya buralardan başka yerlere nüfus kaydı naklini yapanların ilk ve orta dereceli okulların birinden mezun olup orta dereceli okulların birinden mezun olup orta dereceli okullar ile üniversite veya yüksek okullarda öğrenim görme maddi olanağından yoksun ve yetenekli bulunan çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak. Fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak, imkanlar dahilin de klinik, dispanser ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları açmakta ve çalıştırmak. Muş ve İlçelerinin tarihsel ve kültürel, sanatsal, turistik, folkrolik yönlerini ve gelenek ile göreneklerinin araştırmak ve geliştirmek.

VAKIF AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR

Eğitim amacını gerçekleştirmek üzere okul, dershane, yurt, kreş, derslikler kurmak, amacı kapsamında yetenekli, yoksul öğrencilere burs vermek, kitap, öğretim araştırma araç ve gereçlerini temin etmek.

Sağlık amacını gerçekleştirmek üzere klinik, hastaneler kurar ve işletir ya da işlettirir. Muşlu, doktorların ve hayırsever doktorların hizmetlerinde yararlanır. Yoksul hastaların tedavilerin için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin eder.

Vakfın kiralayacağı veya satın alabileceği bir yerde bir “MUŞEVİ” açarak bunun içinde lokal, dinlenme tesisi, kütüphane tesis edilerek hemşerilerin bir araya gelmesini ve kaynaşmasını sağlamak.

Tanışma ve kültürel amacı tahakkuk ettirmek için; Muş folklor müziğini ve Muş halk oyunlarını üslup ve özellikleri ile gelenek ve göreneklerini yaşatmak için geceler tertip eder. Muş’un tarihsel ve doğal konumunu, ekonomik gelişimini, kültür ve sanat yönünü, turistik değerleri ile gelecekteki önemli yerini, basın yayın, bilimsel çalışmalar ve toplantılar ile anma ve kutlama günleriyle belirtmek, yeterli ve özendirici kamuoyu yaratmak.

Amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim, araştırma ve inceleme çalışmalarını yapmak, Muş ve ilçeleri için yaptıkları çalışma ve başarıları ile temayüz edenlere armağanlar ve ödüller vermek, topluma mal olmuş Muş’luların çabaları ile ürünlerini tanıtmak, örnek kişiliklerinin yeni kuşaklarca benimsenmesi özendirmek.

Amaç ve hizmet konularına yönelik katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Vakıf, yapacağı her türlü faaliyetlerde içki veremez. Kuracağı ve işleteceği lokal ve tesislerde içki veremez, kumar oynatamaz, hiçbir politik görüşe alet edilemez, hiçbir siyasetle ilgilenemez.

Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapar, sağlığında veya ölüme bağlı bir tasarrufla vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri yurt, okul, klinik, hastane, kreş ve diğer tesislere ya da bunların bir bölümüne bağış yapanların ismini vermek suretiyle özendirici ve teşvik edici her türlü önlemleri alır.

HUKUKİ İŞLEMLER VE YETKİSİ

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlar dışında, miktar ve değerleri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve harcamaya, vakfın mal ve varlığına giren bir ve ya bir den  çok taşınmaz mal yada gelirlerine bir ya da birden çok kez yatırımında kullanmaya ,vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartıyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır taşınmaz malları ve paraları yönetim  ve tasarrufa, şartlı bağışlar dışında menkul ve gayri menkulleri almaya ve vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para yada mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine  katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa sükna üst, rehin ve hipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu haklarını kullanmaya, olan ve ya olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve ya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminat ve güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya kefalet ve diğer güvenceleri (teminatları) vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine  göre alışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görünün girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izin ve yetkilidir.

Vakfın bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Yasa uyarınca yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.